- അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പാഠമാണ് שיר להורדה
  • 1:56

undefined - അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പാഠമാണ്

שם של האמן: undefined

שם של שיר: അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പാഠമാണ്

מילים של שיר:

അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പാഠമാണ് - undefined